DeadLine 2.36

DeadLine 2.36

Ionut Alex. Chitu – 1,4MB – Freeware – Windows
DeadLine is a free program useful for solving equations, plotting graphs and obtaining an in-depth analysis of a function. Designed especially for students and engineers, the freeware combines graph plotting with advanced numerical calculus, in a very intuitive approach. Most equations are supported, including algebraic equations, trigonometric equations, exponential equations, parametric equations. DeadLine solves equations graphically and numerically. It displays the graph of the function and a list of the real roots of the equation. You can evaluate the function and the first two derivatives, find extrema of the function and integrate numerically. You can even obtain the first two derivatives. Save the results provided by DeadLine so you can easily integrate in your school projects. While there is no flawless method for solving equations, the program combines the most successful methods in order to deliver you the right answer. No more problems on getting your homework done. Meet the DeadLine, the free equation solver.

Tổng quan

DeadLine là một Freeware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Ionut Alex. Chitu.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của DeadLine là 2.36, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 2.36, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

DeadLine đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,4MB.

DeadLine Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho DeadLine!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có DeadLine cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản